Условия хранения
Температура хранения мин ± макс
при t° +2 до +6
Срок хранения
21 день